اگر مقدار فضای مجاز خود بسیار نیست، استفاده از لیبرآفیس و صرفه جویی در هزینه های صدور مجوز خود را.

اگر اطلاعات جدید درست باشد، Microsofthas یک مشکل بزرگ.

با توجه به مطالعه انجام شده توسط SoftWatch، هفت نفر از 10 نفر از کارکنان مایکروسافت آفیس را به هر میزان استفاده نمی کند.

این مطالعه به سه ماهه درگیر 148500 کارمند در 51 شرکت جهانی است. SoftWatch نشان داد که اکثر کارکنان با استفاده از برنامه های کاربردی، به طور عمده برای مشاهده یا ویرایش اسناد بسیار سبک.

ادامه مطلب .