اگر مقدار فضای مجاز خود بسیار نیست، استفاده از لیبرآفیس و صرفه جویی در هزینه های صدور مجوز خود را.

اگر اطلاعات جدید درست باشد، Microsofthas یک مشکل بزرگ است.

با توجه به مطالعه انجام شده توسط SoftWatch، هفت از 10 کارکنان مایکروسافت آفیس به هر میزان استفاده نمی کنند.

این مطالعه به سه ماه درگیر 148،500 کارمند در 51 شرکت جهانی است. SoftWatch نشان می دهد که اکثر کارمندان با استفاده از برنامه های کاربردی، عمدتا برای مشاهده اسناد و ویرایش بسیار سبک.

ادامه مطلب .