معلمان توماس ادیسون گفت که او "بیش از حد احمقانه به یادگیری هر چیزی." او از دو کار اول خود را، به اتهام "غیر سازنده" به عنوان یک مخترع از کار اخراج شد، ادیسون 1000 تلاش ناموفق در اختراع لامپ ساخته شده است. وقتی خبرنگار پرسید، "چگونه آن را احساس کنید به شکست 1،000 بار؟"
ادیسون جواب داد: "من 1000 بار شکست نیست. لامپ اختراع با 1000 مراحل بود. "

من احساس خوبی از قدردانی نسبت به توماس ادیسون برای اختراع بدین فن آوری نور خانه های روزمره ما است.